AS16-124-19884 - Apollo 16 - Apollo 16 Mission Image - Blank frame