AS17-140-21375 - Apollo 17 - Apollo 17 Mission image - Sta LM, Pan