AS17-143-21967 - Apollo 17 - Apollo 17, Sta LM, LM Window Pan