Jimei School Village, Xiamen, Fujian Province, China, February 1986