AS08-18-2867 - Apollo 8 - Apollo 8 Mission image, Moon