Pershyi ukraïnsʹkyi prosʹvitno-ekonomichnyi kongres uladzhenyi Tovarystvom "Prosʹvita" v soroklïtie zasnovania, u L'vovi v dniakh 1. i 2. liutoho 1909. roku : protokoly i referaty /

Chicago citation style
Ukraïnsʹkyi prosʹvitno-ekonomichnyi kongres (1st : 1909 : Lemberg :.). Pershyi ukraïnsʹkyi prosʹvitno-ekonomichnyi kongres uladzhenyi Tovarystvom "Prosʹvita" v soroklïtie zasnovania, u L'vovi v dniakh 1. i 2. liutoho 1909. roku : protokoly i referaty /. 1910. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100196132. (Accessed December 12, 2019.)
APA citation style
Ukraïnsʹkyi prosʹvitno-ekonomichnyi kongres (1st : 1909 : Lemberg :.), (1910) Pershyi ukraïnsʹkyi prosʹvitno-ekonomichnyi kongres uladzhenyi Tovarystvom "Prosʹvita" v soroklïtie zasnovania, u L'vovi v dniakh 1. i 2. liutoho 1909. roku : protokoly i referaty /. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100196132
MLA citation style
Ukraïnsʹkyi prosʹvitno-ekonomichnyi kongres (1st : 1909 : Lemberg :.). Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100196132>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.