Badshahi Mahal in Pushkar, Ajmer, Rajasthan, India, 1965-2000