AS07-05-1646 - Apollo 7 - Apollo 7 Mission, Baja California