Two men climbing down Mount Rainier, July 25, 1915