AS17-160-23986 - Apollo 17 - Apollo 17, Waste Water Dump