AS16-119-19131 - Apollo 16 - Apollo 16 Mission image - View of the Herigonius ETA, PI Craters.