AS10-30-4481 - Apollo 10 - Apollo 10 Mission image - Mare Smythii