AS17-150-22947 - Apollo 17 - Apollo 17- Moon, Drlov Rumford