Tewksbury Almshouse Intake Record: Allison, Jackson