Tewksbury Almshouse Intake Record: Moriarty, James