Igorrote men throwing spears, Igorrote Village, Alaska-Yukon-Pacific-Exposition, Seattle, Washington, 1909