Tewksbury Almshouse Intake Record: O'Brien, Thomas