Tewksbury Almshouse Intake Record: Donovon, Nellie