Washington State Reformatory, Monroe, Washington, ca. 1918