AS12-50-7341 - Apollo 12 - Apollo 12 Mission image - SIVB stage