AS17-149-22913 - Apollo 17 - Apollo 17 - Moon, West of Archimedes F