AS11-42-6324 - Apollo 11 - Apollo 11 Mission image - Maskelyne B