Tewksbury Almshouse Intake Record: Kennedy, Thomas