AS17-153-23468 - Apollo 17 - Apollo 17, West of Macrobius