Tewksbury Almshouse Intake Record: Sanger, Simon C