AS17-137-20955 - Apollo 17 - Apollo 17 Mission image - STA 2, PAN, LRV