AS17-150-23046 - Apollo 17 - Apollo 17- Moon, Glaisher X, Proclus P