AS14-66-9250 - Apollo 14 - Apollo 14 Mission image - View of the Lunar Surface towards the southeastern Horizon.