AS17-152-23397 - Apollo 17 - Apollo 17, Evan performs EVA