AS06-02-1452 - Apollo 6 - Apollo 6 Mission Image - New Mexico and Texas