AS09-19-2976 - Apollo 9 - Apollo 9 Mission image - EVA of LM Pilot Schweikart