Tewksbury Almshouse Intake Record: Cocraft, Thomas