Letter of Edgar Allan Poe, Philadelphia, to Frederick William Thomas 1842 Aug. 27