AS11-42-6219 - Apollo 11 - Apollo 11 Mission image - Messier G. Goclenius A