AS15-97-13263 - Apollo 15 - Apollo 15 Mission image - View of Schroter's Valley