Diwan-i-Khas barahdari at AnSagar lake, Ajmer, Rajasthan, India, 1965-2000