AS17-154-23641 - Apollo 17 - Apollo 17, Auwers, Maclear