• Creator
  • Su lian nong ye bu nong ye zhi wu jian yi ju bian,zhong yang nong ye zhi wu jian yi shi yan shi 苏联农业部农业植物检疫局编,中央农业植物检疫实验室
  • Publisher
  • Cai zheng jin ji chu ban she 财政经济出版社