Ranganatha (Sri Ranganathaswamy) Temple gopuram, Srirangam, Tamil Nadu, India, ca. 16th-17th century A.D