AS15-92-12505 - Apollo 15 - Apollo 15 Mission image - View of Schroter's Valley