AS13-61-8741 - Apollo 13 - Apollo 13 Mission image - View of Smyth Sea (Mare Smythii)