Tewksbury Almshouse Intake Record: Whitley, Joseph