AS08-12-2166 - Apollo 8 - Apollo 8 Mission image, Moon