AS10-30-4476 - Apollo 10 - Apollo 10 Mission image - Mare Smythii