AS08-13-2266 - Apollo 8 - Apollo 8 Mission image, Moon