AS15-97-13182 - Apollo 15 - Apollo 15 Mission image - View southeast of Crater Sklodowska