Tewksbury Almshouse Intake Record: Fransen, Thomas