AS11-42-6234 - Apollo 11 - Apollo 11 Mission image - Censorinus N, Censorinus W