AS12-48-7125 - Apollo 12 - Apollo 12 Mission image - View of the Surveyor III equipment