AS10-31-4674 - Apollo 10 - Apollo 10 Mission image - Basic IX